baumarktwissen.eu

Lexikon Baumarktwissen

Füllstandsanzeige

Indicador de nivel

Indicateur de remplissage

Zeigt bei Sauggebläsen den Füllstand des Staubbehälters an.